च्यातिएका मतपत्र सर्वाेच्चतर्फ

  प्रकाशित मिति
१३ असार २०७४, मंगलवार १४:०५


RofltPsf dtkq ;jf{]Rrtkm{  e/tk'/ dxfgu/kflnsf j8f g+ !( sf] dtu0fgf ljjfbaf/] ;jf{]Rr cbfntn] dfu]sf sfuhkq / RofltPsf () j6f dtkq lhNnf lgjf{rg clws[tsf] sfof{no / lhNnf k|zf;g sfof{non] dªunaf/ sf7df8fF} k7fpFb} . e/tk'/sf] se8{xndf sk8fn] kf]sf] kf/]/ /flvPsf dtkqnfO{ dtk]l6sfdf /fv]/ l;n u/L k7fOPsf] 5 . tl:a/ M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/-lrtjg_, /f;;
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ को मतगणना विवादबारे सर्वाेच्च अदालतले मागेका कागजपत्र र च्यातिएका ९० वटा मतपत्र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबार काठमाडाँै पठाउँदै । भरतपुरको कभर्डहलमा कपडाले पोको पारेर राखिएका मतपत्रलाई मतपेटिकामा राखेर सिल गरी पठाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: