प्रकाशित मिति
१८ बैशाख २०७३, शनिबार ११:३१


 

;f+;b ;'lw/ lzjfsf]6L emfkfsf] ;b/d'sfd rGb|u9L / Hofld/u9L hf]8g] lgGbf vf]nfdf kSsL k'nsf] lznfGof; ub}{ . ;fydf ;f+;b g/]z v/]n, :yfgLo ljsf; clwsf/L v]d/fh cf]emfnufot . tl:a/ M df]xDdb ;b?n, eb|k'/, /f;;

सांसद सुधिर शिवाकोटी झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढी र ज्यामिरगढी जोड्ने निन्दा खोलामा पक्की पुलको शिलान्यास गर्दै । साथमा सांसद नरेश खरेल, स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझालगायत ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: