प्रकाशित मिति
३ असार २०७३, शुक्रबार १६:४३


 

emfkfsf] ;'kf/L k|zf]wg pBf]u emfkfsf] b'jfu9Ldf /x]sf] ljGwjfl;gL ;'kf/L k|zf]wg pBf]udf sfd ub{} dhb'/ . clxn] emfkf ;'kf/L v]tLsf nflu k|Voft 5 . tl:a/ M ;'/]Gb| e08f/L, -;'?ªuf_ emfkf, /f;;

झापाको दुवागढीमा रहेको विन्धवासिनी सुपारी प्रशोधन उद्योगमा काम गर्दै मजदुर । अहिले झापा सुपारी खेतीका लागि प्रख्यात छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: