प्रकाशित मिति
१२ असार २०७४, सोमबार १५:४२


 

dtbfg s]Gb| lgdf{0f c;f/ !$ ut] x'g] bf];|f] r/0fsf] :yfgLo txsf] lgjf{rgsf nflu Onfdsf] kmfskmf]sy'd ufpFkflnsfcGtu{t l;+xb]jL dtbfg s]Gb|df dtbftfnfO{ ;xhtf xf]; eg]/ dtbfg s]Gb| lgdf{0f ub{} sd{rf/L . tl:a/M uf]ljGb nfld5fg], Onfd, /f;;

असार १४ गते हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाअन्तर्गत सिंहदेवी मतदान केन्द्रमा मतदातालाई सहजता होस् भनेर मतदान केन्द्र निर्माण गर्दै कर्मचारी ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: