मैले टिकट नपाउनुको वास्तविकता

अर्को लाइनका साथीहरुले मलाई सधै प्रतिष्पर्धि ठानेर रोक्ने प्रयास गरेको पुरानो इतिहास नै छ ।